5 อาคารสิ่งปลูกสร้าง ผู้ขออนุญาตไม่ต้องยื่นแบบแปลน

       กฎหมายควบคุมอาคารได้ยกเว้นอาคารบางประเภทที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (แต่ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีกฎกระทรวงห้ามการก่อสร้างอาคารบางประเภท ฯลฯ) ดังต่อไปนี้

1️.อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมไม่เกิน 150 ตารางเมตร

2️.อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมไม่เกิน ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

3️.อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมไม่เกิน 100 ตารางเมตร

4️.รั้ว กำแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย

5️.หอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร

       ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตไม่ต้องยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ ในการขออนุญาต เพียงแต่ยื่นแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขปและสำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมกับคำขอ

เรียบเรียงโดย : tkvariety.com