ไขข้อสงสัย สินเชื่อออมสิน1หมื่น ติดแบล็กลิสต์เครดิตบูโร กู้ได้ไหม

ไขข้อสงสัย สินเชื่อออมสิน1หมื่น ติดแบล็กลิสต์เครดิตบูโร กู้ได้ไหม

   

         หลังจากที่ ธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด วงเงิน 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน จนทำให้มีคนที่สนใจเข้าไปลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่ง รายละเอียดของผู้ที่ต้องการขอกู้เงินฉุกเฉินว่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ผู้มีอาชีพอิสระ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ผู้ขอกู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-70 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลากู้รวมกันแล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

- ผู้ขอกู้ต้องเป็นผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส

- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปก่อนหน้านี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมกับโครงการของธนาคารออมสินได้

- กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ในปัจจุบัน จะต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

ผู้มีรายได้ประจำต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

- ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 19 มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ และสามารถติดต่อได้

- ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

- กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ในปัจจุบัน จะต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติ

       ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของผู้กู้ทั้งแบบ 10,000 บาท และ 50,000 บาทนั้น สิ่งสำคัญคือ การที่ผู้กู้ต้องมีบัญชีปกติ หมายความว่า หากท่านมีประวัติหนี้ค้างชำระ เป็น NPL ติดเครดิตบูโรอยู่ และสถานะบัญชียังไม่ใช่สถานะปกติ ในปัจจุบัน ท่านจะไม่สามารถขอกู้ได้ แต่หากท่านเคยติดเครดิตบูโร แต่มีการปิดบัญชีและเคลียร์หนี้จนจบแล้ว ท่านจะสามารถกู้ในโครงการนี้ได้ 

         หายสงสัยกันแล้วนะคะคนที่ ติดแบล็กลิสต์เครดิตบูโร กู้ไม่ได้นะคะ ส่วนหลังจากที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนมาตรการ ธนาคารประชาชนก็เกิดปัญหาระบบล่ม เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปลงทะเบียน

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0