เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ค. 2562 เงินเข้าวันไหน จะได้รับค่าอะไรบ้าง

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ค. 2562 เงินเข้าวันไหน จะได้รับค่าอะไรบ้าง

   

         หลังจากที่ครม.ได้อนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 วงเงิน 13,200 ล้านบาท ประกอบด้วย มาตรการเพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคน 4 กลุ่ม โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าวันไหน-เท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะ

         วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62)   (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน)

         วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน (ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต)

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เงินช่วยเหลือซื้อค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (จ่ายครั้งเดียว) ให้สิทธิตามจำนวนบุตร  ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา ราว 7 ล้านคนเงินช่วยเหลือเกษตรซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่นๆ จำนวน 1,000 บาทต่อคน (จ่ายครั้งเดียว)เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราว 1 ล้านคน

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพิ่มเบี้ยคนพิการขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)
(ู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน)

         วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนธ.ค. 61-ก.ย.62)ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

         วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เงินสงเคราะห์ยังชีพเพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท (ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

         วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

อะไรกดเงินสดได้ กดเงินสดไม่ได้ 

        สำหรับคนที่ยังไม่เช็ค และมีสิทธิ์รับเงินในมาตรการตามกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 ก็สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและวันจ่ายเงินเข้าบัตรกันได้เลยนะคะ 

เรียบเรีบงโดย: tkvariety

    0
    0
    0