ราชบัณฑิตยสภา เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ กรุงเทพฯ ไม่ใช่ Bangkok แล้ว

       เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เฟซบุ๊กเพจ กรุงเทพธุรกิจ ได้เผยข้อมูลกรณีที่ราชบัณฑิตยสภา ได้มีการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร จาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon ตามคำอ่าน

       ทางเพจได้ระบุรายละเอียดว่า

       "#ราชบัณฑิตยสภา ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวงใหม่ ให้ถูกต้องและชัดเจน เมืองหลวงของประเทศไทย ให้แก้ไขจาก #Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (15 ก.พ.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

       ทั้งนี้ นร. โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอว่า

       1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ชื่อเดิม ราชบัณฑิตยสถาน) โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงการเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเสนอคณะรัฐมนตรีจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม แต่ปัจจุบันมีชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง สถานะ และเขตการปกครองบางประเทศ หรือบางเขตการปกครองได้ย้ายที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง ประกอบกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศและมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม

       2. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง มาเพื่อดำเนินการ

       สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศมีดังนี้

       ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดนเขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

       ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เช่น ชื่อภาษาอังกฤษเมืองหลวงของประเทศไทย ให้แก้ไขจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon โดยเก็บชื่อเดิม (Bangkok) ไว้ในวงเล็บ

       นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเมืองหลวงอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น

       – เมืองหลวงของมาเลเซีย เพิ่มชื่อ กัวลาลุมปูร์ นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ กัวลาลัมเปอร์

       – เมืองหลวงของเยอรมนี เพิ่มชื่อ แบร์ลีน นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ เบอร์ลิน

       – เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มชื่อ แบร์น นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ เบิร์น

       – เมืองหลวงของเวียดนาม เพิ่มชื่อ ห่าโหน่ย นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ ฮานอย

       – เมืองหลวงของอิตาลี เพิ่มชื่อ โรม่า นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ โรม เป็นต้น"

       ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อคนไทยเลยทีเดียวค่ะ หลังจากนี้จะได้เขียนกันให้ถูกต้องและทันสถานการณ์

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : tkvariety.com, ขอขอบคุณที่มาจาก : กรุงเทพธุรกิจ