รัฐลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก3% เป็น1.5%

รัฐลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก3% เป็น1.5%

   

          วันที่ 30 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ประกาศให้ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1.5 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการลดภาษีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

        1. การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้และมูลนิธิหรือ สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ

        ผู้ที่ได้รับประโยชน์   โดยผู้ที่อยู่ในมาตรการ อาจจะเป็นพนักงานบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับเงินพิเศษ เซลส์ นายหน้า ที่ได้รับค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด ค่าคอมมิชชั่น เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน รวมไปถึงพนักงานชั่วคราว พนักงานพาร์ตไทม์ต่าง ๆ  ซึ่งส่วนนั้นจะเป็นเงินได้ไม่ว่าจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

        หากท่านเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่รับแต่เงินเดือนเพียงอย่างเดียว จะไม่เข้ากับกฎข้อนี้

        2. การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ   ผู้ที่ได้รับประโยชน์  คือคนที่ได้รับเงินปี จากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น

        3. การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖) และ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอ กิจการ ซึ่งมีรายได้และมูลนิธิ หรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

        ผู้ที่ได้รับประโยชน์   โดยผู้ที่อยู่ในมาตรการ 40 (6)  ได้แก่ คนที่อยู่ในวิชาชีพอิสระ เช่น  ทนายความ บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล นักเทคนิค ฯลฯ) วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ศิลปิน และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ    และคนที่อยู่ในมาตรา 40 (7) ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้รับงานจ้างต่าง ๆ

        4. การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้ จากการจ้างทำของ การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย และการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ใน (๓) (๑๕) (๑๖) และ (๑๗)

        แต่ไม่รวมถึง การจ่ายค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภัตตาคาร และค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

        ผู้ที่ได้รับประโยชน์  โดยผู้ที่อยู่ในมาตรการ 40 (6) ได้แก่ ฟรีแลนซ์รับจ้างทำงานต่าง ๆ แกร็บ ผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ รวมไปถึงเงินจากการทำธุรกิจ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม ขนส่ง

          นโยบายนี้​เริ่ม 1 เมษายน 2563 แล้ว กระทรวงการคลังประกาศปรับลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เฉพาะกลุ่มรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งที่มาด้านล่างเลยนะคะ

ขอขอบคุณที่มาจาก:​ ratchakitcha

    0
    0
    0