มติ ครม.โยกย้าย 31ข้าราชการ ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ย้ายไปลำปาง 

มติ ครม.โยกย้าย 31ข้าราชการ ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ย้ายไปลำปาง 

   

         ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยต่อคณะรัฐมนตรี และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นั้น วันนี้มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโยกย้าย ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น 31 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

         เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง ในตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง อธิบดี และ ผวจ.รวม 31 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วย นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี กรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        นางนฤมลกล่าวว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็น ผวจ.เชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต. พิเซียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.ตราด นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็น ผวจ.ตาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.พังงา เป็น ผวจ.นครศรีธรรมราช นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผวจ.นนทบุรี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.บึงกาฬ นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี เป็น ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.พะเยา นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผวจ.พังงา นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผวจ.พิจิตร นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.แพร่ นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.แม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด เป็น ผวจ.ยโสธร

         นางนฤมลกล่าวอีกว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.ลำปาง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็น ผวจ.ลำพูน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็น ผวจ.ศรีสะเกษ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.สกลนคร นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ. สตูล เป็น ผวจ.สงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ. สงขลา เป็น ผวจ.สตูล นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็น ผวจ.สมุทรสงคราม นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น ผวจ.สมุทรสาคร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.สระแก้ว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผวจ.สุรินทร์ นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็น ผวจ.อำนาจเจริญ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ. บึงกาฬ เป็น ผวจ.อุดรธานี

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เป็นไปตามฤดูกาลเพื่อทดแทนข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. โดยมีอธิบดีเกษียณ 1 คน และ ผวจ.เกษียณ 9 คน ตำแหน่งที่สำคัญคือ นายธนาคม จงจิระ ที่ย้ายจากรองปลัดกระทรวงไปเป็นอธิบดีกรมการปกครอง แทน ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ที่เกษียณอายุราชการ นายธนาคมถือว่ามีความอาวุโส เมื่อเทียบกับคนอื่นๆในระนาบเดียวกัน และเข้ามาช่วยงานในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมา 1 ปีแล้ว และในด้านสายงานได้รับราชการตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัดจังหวัด ตามสายปกครอง จึงถูกวางตัวไว้ในตำแหน่งนี้

         ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ถูกโยกไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนั้น เป็นความประสงค์ของนายสุทธิพงษ์เองที่อยากทำงานด้านชุมชนเข้มแข็ง และงานโอทอป รวมถึงจะช่วยพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจากภรรยาของนายสุทธิพงษ์เป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติอยู่ด้วย ประกอบกับมีแรงกระแทกสูงจากบรรดาผู้นำท้องถิ่น ขณะที่นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะเป็นที่ไว้วางใจของรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มาดูแลเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนายประยูรมีประสบการณ์การทำงานด้านการเลือกตั้ง ตั้งแต่สมัยที่ทำงานการเลือกตั้งยังอยู่กับกรมการปกครอง ทั้งยังมีความอาวุโสและสไตล์ทำงานประนีประนอมประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นได้ดี ส่วนนายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร ที่ย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงนั้น ถือว่ามีความเหมาะสม เพราะโตมาจากสายวิชาการ และรู้กลไกการบริหารงานในกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างดี เพราะช่วยงานอยู่ในกระทรวงมาตลอด ทั้งงานบริหารบุคคล และงานแผน

       ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับกรณีที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ปรับขึ้นตำแหน่ง ผวจ.จำนวนมากนั้น เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารที่ให้ผู้ตรวจฯย้ายมาจากตำแหน่งรอง ผวจ. แล้วปรับขึ้นเป็นผู้ตรวจฯเพื่อเรียนรู้งานก่อนค่อยขยับขึ้นเป็น ผวจ. โดยจะไม่มีการลงโทษ ผวจ.เพื่อเข้ามาเป็นผู้ตรวจฯเหมือนอย่างในอดีต ทั้งนี้ มีหลายจังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยนจากทางการเมือง เช่น กรณีที่สลับ ผวจ.สงขลาไปเป็น ผวจ.สตูลนั้น เป็นเพราะทำงานไม่เข้าตากลุ่มการเมือง 

        หรืออย่างกรณีที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา ที่เคยมีผลงานนำทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำ-นางนอนเมื่อครั้งเป็น ผวจ.เชียงราย ไปเป็น ผวจ.ลำปาง ก็มาจากสาเหตุเพราะนายณรงค์ศักดิ์เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเกินไป ทำงานกับฝ่ายการเมืองได้ยาก

ขอขอบคุณที่มาจาก : thairath.co.th 

    0
    0
    0