พนักงานประจำ จ่ายประกันสังคมทุกเดือน ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

พนักงานประจำ จ่ายประกันสังคมทุกเดือน ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

   

       “ประกันสังคม” รายจ่ายที่มนุษย์เงินเดือนในองค์กรเอกชนจะต้องถูกหักเงินเดือนทุกๆ เดือนเพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกันในมิติต่างๆ ของพนักงาน ทั้งในมิติของสุขภาพ การว่างงาน อุบัติเหตุ รวมไปถึงเงินสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ

         โดยสิ่งที่สำคัญกว่าเราถูกหักเงินไปเท่าไรในแต่ละเดือน คือ “เงินสมทบ” ที่เราจ่ายไปทุกๆ เดือนนั้น ถูกหักไปที่ไหนบ้าง แล้วจะเกิดประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงรวบรวมข้อมูลที่ผู้ประกันตนทุกคนควรรู้ เกี่ยวกับถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เราควรได้รับ ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

ประกันสังคมประเภทต่างๆ 

         สิ่งสำคัญที่จะต้องรู้แบบละเลยไม่ได้ คือ "ประเภทประกันสังคม" ของตัวเอง โดย ประกันสังคม มาตรา 33 สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป โดยมีการให้ความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ตาย ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ

นอกจากนี้ กองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานประจำแล้ว ยังมีมาตราอื่นๆ ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ 

          ประกันสังคม มาตรา 39 สำหรับผู้ที่เคยเป็นพนักงานเอกชนแล้วลาออก โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน ให้ความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้ เจ็บป่วย ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ

          และประเภทสุดท้าย ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ โดยผู้ประกันตนจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ ทำงานแบบไม่มีนายจ้าง ให้ความคุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก ดังนี้ เงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย ชราภาพ (บําเหน็จ)

 พนักงานประจำ ต้องถูกหักเงินสมทบอย่างไร?  

          หรับพนักงานประจำ จะถูกนายจ้างจะหักเงินเดือน 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท เพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคมในทุกๆ เดือน  เช่น หากคุณได้รับเงินเดือน 10,000 บาท จะถูกหักเงินเพื่อนำส่งประกันสังคม 500 บาท หากได้รับเงินเดือน 15,000 บาท จะถูกหักเงินเพื่อนำส่งประกันสังคม 750 บาท แต่ในกรณีที่เงินเดือน 15,000 ขึ้นไปจะถูกหัก 750 บาท เนื่องจากเป็นเพดานสูงสุด

สมทบแล้วเงินไปไหน? 

          จุดสำคัญที่ผู้ประกันตนควรรู้ และต้องรู้คือ เงิน 5% ที่ถูกหักไปสมทบในกองทุนประกันสังคมนั้นไปอยู่ที่ไหนบ้าง สมมติว่าเราส่งเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมทุกเดือน เดือนละ 750 บาท 

-1.5% ของยอดสมทบหรือ 225 บาท จะใช้ในส่วนประกันเจ็บป่วย หรือตาย 

-0.5% ของยอดสมทบหรือ 75 บาท จะถูกเก็บไว้ในส่วนของประกันการว่างงาน 

-3% ของยอดสมทบหรือ 450 บาท จะถูกเก็บไว้ในส่วนของประกันชราภาพ 

ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง 

         จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าเงินที่ถูกหักไปสมทบกองทุนประกันสังคมทุกๆ เดือนนั้น จะถูกนำไปสะสมไว้สมหรับผู้สมทบในอนาคตในรูปแบบต่างๆ โดย สิทธิ์ที่ผู้ส่งเงินประกันสังคมจะได้รับ แบ่งออกเป็นกรณีหลักๆ 7 เรื่องได้แก่ เจ็บป่วย ตาย ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

---


         ทั้งนี้ ในช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ อย่างกรณีว่างงานจากสถานการณ์ "โควิด-19" ผู้ประกันตนจะสามารถขอเงินทดแทนได้ตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนด โดยผู้ที่ว่างานจะต้องทำตามขั้นตอน 'ลงทะเบียนว่างงาน' เพื่อขอรับเงินชดเชยจาก 'ประกันสังคม' 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

          สิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้ คือ "สถานะ" ของการเป็นผู้ประกันตนของตัวเอง โดยการตรวจสอบข้อมูล และสิทธิ์ประกันสังคมต่างๆ สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ของ "สำนักงานประกันสังคม" 2 ช่องทางหลัก ได้แก่

- เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป

- แอพพลิเคชั่น "SSO Connect mobile" ที่สามารถตรวจสอบเงินชราภาพ ตรวจสอบสถานพยาบาลตามสิทธิ ทำการเปลี่ยนสถานพยาบาล เช็คยอดเงินทันตกรรม การส่งเงินสมทบ ฯลฯ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play และ App Store 

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันทุกเวลา สามารถโทรตรวจสอบสิทธิประกันสังคม หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกันสังคมมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ

ขอขอบคุณที่มาจาก: คู่มือผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม

    0
    0
    0