ผู้ว่าฯ สั่งงด สงกรานต์บุรีรัมย์ Buriram Songkran Festival 2021

ผู้ว่าฯ สั่งงด สงกรานต์บุรีรัมย์ Buriram Songkran Festival 2021

   

          7 เม.ย.64 ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาล “อะเมซิ่ง สงกรานต์บุรีรัมย์ พรีเซ็นเต็ด บาย เครื่องดื่มตราช้าง” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ” โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆตลอด 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-15 เม.ย.64 โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปแล้ว่ตั้งแต่วันที่ 6  เมษายน 

          ล่าสุด นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามหนังสือคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5/2564 แจ้ง  งดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021  “สาดแสง สาดสี สาตของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" โดยระบุว่า

          ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงาน ภาคเอกชนใต้จัดงาน Buriram Songkran Festival ๒๐๒๑ สาดแสง สาดสีสาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ” ในระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2564  แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดบุรีรัมย์มี รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มเติม จำนวน  2 ราย รายที่ 1 เพศ หญิง อายุ 21  ปี อาชีพนักเต้น มีประวัติเสี่ยงคือทำงานในสถานบันเทิง และรายที่ ๒ เป็นเพศหญิง อายุ ๒๐ ปี อาชีพพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานบันเทิงในกรุงเทพ โดยเฉพาะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคไปสู่บุคคลอื่นได้ จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อ ๗ (๒) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงออกคำสั่ง งดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival ๒๐๒๑ “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว

          ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมี ความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

           สรุปได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามหนังสือคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5/2564 แจ้ง  งดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021  “สาดแสง สาดสี สาตของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ  แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดมากขึ้น จึงงด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0