ทำไมวันวิสาขบูชา ต้องเวียนเทียนทางขวา

ทำไมวันวิสาขบูชา ต้องเวียนเทียนทางขวา

   

              เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา

             ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน  แต่ทั้งนี้หลายท่านเองก็คงจะสงสัยว่าทำไม ต้องเวียนเทียนจากทางขวา 

             เพราะความเชื่อแต่โบราณกล่าวไว้ว่า ขวาเป็นมงคล ซ้ายเป็นอวมงคล ดังนั้น ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต้องเวียนเทียนด้านขวาก็เพราะทิศเบื้องขวาคือทิศครูบาอาจารย์ เพื่อแสดงออกว่าเรายอมรับพระรัตนไตรเป็นที่ที่พึ่งที่ระลึกยอมรับพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนเวียนซ้ายทำในงานศพ ส่วนการเวียนเทียนนั้น  ต้องทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน 

เวียนเทียนรอบที่1 ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า โดยภาวนาคาถา บทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ

เวียนเทียนรอบที่2 ให้ระลึกถึงคุณของพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ

เวียนเทียนรอบที่3 ให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ

       ที่เวียนซ้ายถือว่าเป็น​ทางทีดีนะคะ  เป็นทิศครูบาอาจารย์ เพื่อแสดงออกว่าเรายอมรับพระรัตนไตรเป็นที่ที่พึ่งที่ระลึกยอมรับพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ การทำบุญจะได้บุญต้องทำด้วยใจ และทำจิตใจให้สงบด้วยนะคะ

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0