ขนส่งเลื่อนต่ออายุใบขับขี่ จนกว่าจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน

ขนส่งเลื่อนต่ออายุใบขับขี่ จนกว่าจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน

   

       เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ขนส่งเลื่อนการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถ "ใบขับขี่" ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. นี้ ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อกำหนดดังกล่าว และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่

       ขั้นตอนในกระบวนงานยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และบางจังหวัดยังไม่อนุญาตให้ผ่อนคลายมาตรการด้านใบอนุญาตขับรถ จึงเกรงว่าประชาชนบางส่วนจะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปดำเนินการใบอนุญาตขับรถในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 กำหนดข้อห้ามการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะที่มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย และให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจำเป็น

       สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นนั้น กรมฯ ได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกันภัย (คปภ.) โดยสตช. ได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย และให้ถือว่าใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 ยังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วน คปภ. ได้ยืนยันข้อมูลกรณีผู้ขับขี่รถที่มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท แม้จะสิ้นอายุแล้ว เมื่อเกิดอุบัติขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ยังคงให้ความคุ้มครองครบถ้วน

       สำหรับประชาชนที่ใบขับขี่หมดอายุก็ไม่ต้องกังวลกันไปค่ะ ยังสามารถขับขี่ได้โดยไม่โดนจับและไม่ถูกตัดสิทธิความคุ้มครองต่างๆ เพราะสถานการณ์โรคระบาดยังไม่เอื้ออำนวยนั่นเอง

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : tkvariety.com

    0
    0
    0