ความผิดราชสวัสดิ์ หนึ่งสาเหตุโปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์

ความผิดราชสวัสดิ์ หนึ่งสาเหตุโปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์

   

       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

      "กระทำความผิดราชสวัสดิ์" คือ หนึ่งในเหตุผล โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นตำแหน่ง ความผิดนี้คืออะไร 

     ราชสวัสดิ์ เป็นคำสอนที่สืบต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชบริพารและทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมีการอธิบายว่ามีที่มาจาก “ราชวัสตี” แต่ด้วยการออกเสียง ราด-ชะ-วะ-สะ-ตี แบบแขกหรือแม้เปลี่ยนเสียงออกไทยเป็น ราด-ชะ-วัด-สะ-ดี แล้วก็ยังไม่คล่องปาก กอปรกับคงจะมีความเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง จึงมีการเรียกขานชื่อเสียใหม่เป็น ราด-ชะ-สะ-หวัด (อ้างอิงจาก รฦก / วัฒนรักษ์)

     จากเอกสารวิชาการเรื่อง หลักนิติธรรมในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักพระราชวัง ซึ่งจัดทำโดย ดร.ดิสธร วัชโรทัย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุว่า สำนักพระราชวังเป็นองค์การที่ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ มีการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกติกาต่างๆ ให้ทันยุคสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคม

      แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดำรงไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผน ขนบจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ดังเช่น ราชสวัสดิ์ 10 ประการ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้ เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ข้าราชสำนัก ซึ่งข้าราชสำนักทุกคนก็ได้ยึดเป็นข้อปฏิบัติสืบต่อกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

     ราชสวัสดิ์ โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์        ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา    ท่านกําหนดจดไว้ในตํารา     มีมาแต่โบราณช้านานครัน      หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร          ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์ หนึ่งกล้าหาญทําการถวายนั้น   มุ่งมั่นจนสําเร็จเจตนา หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ     ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา      เหมือนสมาทานศีลไว้ให้มั่นคง หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กําเริบ   เอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์    ไม่ทําเทียมด้วยทะนงพระกรุณา หนึ่งไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์     ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา หนึ่งเข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจจา     ไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการ หนึ่งผู้หญิงชาวในไม่พันพัว      เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน หนึ่งสวามิภักดิ์รักใครในภูบาล     ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

      ซึ่งความหมายของ ราชสวัสดิ์ 10 ประการคือเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้ เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ข้าราชสำนัก ซึ่งข้าราชสำนักทุกคนก็ได้ยึดเป็นข้อปฏิบัติสืบต่อกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ขอขอบคุณที่มาจาก : komchadluek.net

    0
    0
    0